DISCLAIMER EN PRIVACYSTATEMENT

OVER WWW.HAVEP.COM

HAVEP Workwear/Protective wear staat bekend als een klantvriendelijke organisatie met oog voor service en kwaliteit. Onze producten en service voldoen aan de hoogste eisen. Met deze site willen we u hiervan een indruk geven.

INHOUD

De informatie op de website wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HAVEP Workwear/Protective wear behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen in de website zonder voorafgaande kennisgeving. HAVEP Workwear/Protective wear sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website en de inhoud daarvan vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan HAVEP Workwear/Protective wear.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAVEP Workwear/Protective wear. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Niets in deze site kan worden uitgelegd als zouden daardoor impliciet, stilzwijgend, door toezeggingen of anderszins licenties of rechten onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht, of andere (intellectuele) eigendomsrechten van HAVEP Workwear/Protective wear of van derden worden overgedragen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

HAVEP Workwear/Protective wear respecteert de privacy van bezoekers op deze site en wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Privacy staat hoog in ons vaandel. U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen - om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, uw aanvraag of inzending te verwerken. HAVEP Workwear/Protective wear stelt deze gegevens onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

* derden die worden ingeschakeld om de door u gevraagde producten en service te kunnen leveren;

* indien HAVEP hier wettelijk toe verplicht wordt;

* indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de HAVEP Workwear/Protective wear diensten of om de rechten van HAVEP Workwear/Protective wear te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS

U heeft op de site de mogelijkheid om informatie aan te vragen. Hierdoor krijgt u toegang tot deze services, die alleen beschikbaar zijn als u uw gegevens invult. Deze gegevens worden gebruikt om onze correspondentie te personaliseren en om ons aanbod beter op uw wensen te kunnen afstemmen. U kunt uw persoonsgegevens, indien u dit wenst, via een schriftelijke verzoek te allen tijde laten verwijderen uit ons bestand. De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens

COOKIES

HAVEP Workwear/Protective wear maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan onze website te gebruiken. U kunt uw browser instellen, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer u cookies ontvangt en u zelf kunt beslissen of u cookies wel of niet toestaat. HAVEP Workwear/Protective wear legt geen verband tussen de gegevens die zijn opgeslagen in een cookie en andere persoonsgegevens over u.

DOCUMENTATIE AANVRAGEN

Ais u documentatie op onze site aanvraagt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw aanvraag uit te kunnen voeren en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen aan uw wensen.

TOEGANKELIJKHEID

U kunt altijd schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben. Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en die betrokken zijn bij de verwerking daarvan, hebben een geheimhoudingsplicht.

VEILIGHEID EN KWALITEIT VAN DE INFORMATIE

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie en zullen zo snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke informatie voldoen.

CONTACT WEBMASTER

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande of andere zaken m.b.t. deze site, kunt u altijd contact opnemen met de webmaster via webmaster@havep.com

TOEPASSELIJK RECHT

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.

Goirle, 2016